Izrade akcionih planova za kampanje zagovaranja

Tokom maja 2017. godine svih 8 partnerskih i saradničkih organizacija je pripremalo svoje akcione planove za predstojeće kampanje zagovaranja, a sama implementacija je započeta nakon odobrenih planova krajem maja i početkom juna.

Na osnovu informacija dobijenih kroz realizovani konkurs za kratke priče na temu kršenja dečijih prava, utvrđene su prioritetne oblasti za delovanje, a nakon održanih diskusija i na osnovu zaključaka i urađenih planova kampanje dogovoreni su sledeći mehanizmi zaštite prava deteta:

  • kreiranje/jačanje medijatorskih klubova u niškim školama i osnaživanje učenika osnovnih i srednjih škola za vršnjačku medijaciju;
  • uspostavljanje mehanizma promocije i zaštite prava deteta kroz formiranje Mreže Učeničkih parlamenata osnovnih i srednjih škola u Vranju;
  • inciranje izrade lokalnog dokumenata za zaštitu dečijih prava u opštini Bujanovac, kroz izgradnju kapaciteta i uspostavljanje mehanizama za kontinuiranu pordršku i unapređnje dečijih prava;
  • postizanje konsenzusa donosioca odluka da se sačini i usvoji protokol o saradnji u vezi zaštite dece od zlostavljanja i zanemarivanja u opštini Prokuplje;
  • povećanje informisanosti donosioca odluka u Zaječaru o položaju i problemima dece sa smetnjama u razvoju i informisanje roditelja dece sa smetnjama u razvoju sa pravima i uslugama namenjenim njihovoj deci na lokalnom nivou;
  • redefinisanje Lokalnog akcionog plana za decu Pirota (LPA za decu) i uključivanje dece u ovaj proces čime se ubrzava definisanje mehanizama za rešavanje sprečavanje zlostavljanja i zanemarivanja dece u formi Multisektorskog saveta;
  • pokretanje inicijative za izradu lokalnog plana akcije za decu u opštinama Svrljig i Knjaževac.

 

Nadamo se da će kampanje biti uspešne i da će poboljšati stanje prava deteta u navedenim opštinama i gradovima.