O projektu

Društvo za razvoj dece i mladih – Otvoreni klub iz Niša u saradnji sa Centrom kreativni razvoj – Knjaževac iz Knjaževca, Centra za građanski aktivnizam – Denizen iz Svrljiga, UG Dečja radost iz Zaječara, Nexus-Vranje iz Vranja, KIC Pralipe iz Pirota, Društvom Roma Prokuplje iz Prokuplja i Građanskim inicijativama iz Beograda, kancelarija u Bujanovcu, sprovodi projekat pod nazivom „Dečija prava u priči i praksi“ čiji je osnovni cilj unapređenje zaštite, promocije i sprovođenja prava deteta u skladu sa Konvencijom o pravima deteta UN, kroz osnaživanje civilnog društva u jugoistočnoj Srbiji i izgradnju njegovih kapaciteta za kreiranje mehanizama zaštite prava deteta.

Projekat će kroz TOT trening o pravima deteta i OP3 okupiti 16 mladih iz 8 gradova koji će stečena znanja preneti deci i mladima tokom 12 radionica o pravima deteta i akcionom planiranju, dok će ukupno 160 mladih od 18 do 25 godina proći veoma inovativne storytelling radionice i učestvovati na storytelling takmičenju u cilju povećanja vidljivosti nepoštovanja prava deteta. Pored toga, biće realizovani školski konkursi za logo kampanje, koja će paralelno trajati 5 meseci u svih 8 gradova, a na osnovu rezultata kako samog konkursa, tako i održanih javnih diskusije. Na finalnoj konferenciji se očekuje postizanje konsenzusa o neophodnosi većeg poštovanja prava deteta kao i izrada preporuka za ratifikaciju OP3, koji će biti prezentovani na zagovaračkom sastanku sa relevantnim institucijama i telima.

Projekat “Dečija prava u priči i praksi” doprineće povećanju kapaciteta civilnog društva u SE Srbiji za zaštitu, promociju i sprovođenje prava deteta, i jačanju demokratskih reformi i dijaloga. Pored toga, povećaće vidljivost nepoštovanja prava deteta kroz kreiranje mehanizama za zaštitu i kao najznačajniji rezultat, uticaće na proces zagovaranja i konačnu ratifikaciju Trećeg Opcionog Protokola pri Konvenciji o Pravima Deteta.
Projekat traje do oktobra 2017. godine uz podršku Delegacije evropske unije u Republici Srbiji kroz EIDHR program.

Lokacija: Niš, Knjaževac, Svrljig, Zaječar, Pirot, Prokuplje, Vranje i Bujanovac
Ciljna grupa: Mladi od 18 – 30 godina iz jugoistočne Srbije, deca od 10 – 18 godina, 30 odraslih predstavnika lokalnih samouprava i institucija, aktivisti 8 CSOs i roditelji, građani
Aktivnosti: TOT trening o pravima deteta i OP3; Radionice o pravima deteta i akcionom planiranju; Story telling radionice; Story telling contest; Školski konkursi za logo kampanje; Javne diskusije; Izrada brošure; Lokalne kampanje; Finalna konferencija; Izrada preporuka za ratifikaciju OP3; Advocacy meeting sa relevantnim institucijama i telima.
Broj korisnika: 580 mladih, 240 direktno uključene dece, 30 odraslih predstavnika lokalne samouprave i institucija, aktivisti i predstavnici 8 organizacija civilnog društva, 200 učesnika kampanje.
Period: April 2016 – oktobar 2017
Donator: EIDHR – European Instrument for Democracy and Human Rights