PREPORUKE ZA RATIFIKACIJU OP3 KPD

U okviru projekta “Dečija prava u priči i praksi” su kreirane preporuke o važnosti i nužnosti ratifikacije Trećeg opcionog protokola uz Konvenciju o pravima deteta (OP3 KPD). Nacrt preporuka je urađen na finalnoj konferenciji u Nišu, zatim su one uobličene i na kraju usvojene na javnoj diskusiji održanoj u Beogradu. 

Osim što su preporuke poslate nadležnom Ministarstvu i drugim relevantnim akterima, u Skupštni Republike Srbije je postavljeno poslaničko pitanje vezano za ovu temu.